Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

Såhär säger skolverket:

”Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen”

Ur foldern "Systematiskt Kvalitetsarbete - för skolväsendet"

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i "Skolverkets allmänna råd med kommentarer för Systematiskt Kvalitetsarbete - för skolväsendet.

Vad är SMARTa mål?

S

Specifikt

Målet ska vara väldigt exakt, väl definierat och omöjligt att misstolka.

M

Mätbart

Det ska vara lätt att veta när målet är uppnått.

A

Accepterat

Alla involverade ska kunna stå bakom målet.

R

Realistiskt

Målet ska vara en utmaning, men inom realistiska ramar.

T

Tidsbegränsat

Ett tydligt slutdatum motverkar att målet skjuts upp och främjar att resultat uppnås.

Att skapa SMARTA mål kan vara en utmaning och ibland ganska krångligt. Kvalitetskortet använder begreppet för att man tillsammans i laget ska reflektera utifrån kvalitetspiralen under delen ”Vart vill vi nå?” och sätta mål som inte blir allt för godtyckliga.

Vad är måluppfyllelse?

Såhär säger skolverket:

”Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister”

Ur foldern "Systematiskt Kvalitetsarbete - för skolväsendet"

Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplanerna, ämnes- och kursplanerna och andra författningar som styr verksamheten. Inget hindrar att en verksamhet skapar egna mål, så länge de inte strider mot de nationella. I dokumentationen av kvalitetsarbetet är det viktigt att skilja mellan de nationella och egna mål.

Läs mer om måluppfyllelse i "Skolverkets allmänna råd med kommentarer för Systematiskt Kvalitetsarbete - för skolväsendet.

Vill du veta mer?

Tack! Vi har tagit emot ditt mail och återkommer så fort vi kan.